List of public pages created with Protopage

Autor

Rich sticky notes

Biografija

Na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku  diplomirala je i stekla zvanje profesor tenike i informatike, na kom sada pohađa master studije, smer tehnika i informatika - master za elektronsko učenje.

Web widgets

Mapa biografije

Photos

Ana Perišić

Nastava i učenje u e-obrazovanju

Web widgets

Web page

Rezultati

Rich sticky notes

Rezultati postignuti na kursu Nastava i učenje u elektronskom obrazovanju

Rezultati prve teme - Uvod u psihologiju e-učenja i e-nastave

Aktivnost

Bodovi

Maksimalno

Ostvareno

Test znanja 1 - deo ocene ispita NUEO

4

3

Wiki: Psihološka i pedagoška istraživanja

2

2

Wiki: Rečnik psi-ped eU

1

1

Tema I aktivnost

1

0

Ukupno

8

6

Rezultati druge teme - Psihološke osnove (e)učenja i nastave – psihički procesi

Aktivnost

Bodovi

Maksimalno

Ostvareno

Test znanja 2 samoevaluativni NUEO

5

5

Skala procene perceptivne multimedijalne organizovanosti e-stranica

1

1

Test znanja 2 – domaći zadatak samoevalutivni

+

+

Tema II aktivnost

1

0

Ukupno

7

6

Rezultati treće teme - Psihološke osnove (e)učenja i nastave - razvojna psihologija

Aktivnost

Bodovi

Maksimalno

Ostvareno

Test znanja 3 - deo ocene ispita

6

6

Uzrasno prilagođeni obrazovni sajtovi

2

2

Tema II aktivnost

1

1

Ukupno

8

7

Rezultati četvrte teme - Psihološke osnove (e)učenja i nastave

Aktivnost

Bodovi

Maksimalno

Ostvareno

Test znanja 4 - deo ocene ispita

4

4

Pedagoški konstruktivizam-instruktivizam (procena 1 stranice)

2

0

Konstruktivizam-instruktivizam u e-sadržajima i na web stranicama 2013. godine

2

2

Određivanje ishoda jedne nastavne jedinice iz predmeta TIO po Blumovoj taksonomiji

5+2

3+2

Određivanje ishoda jedne nastavne jedinice iz predmeta TIO po Dvodimenzionalnoj taksonomiji

/

/

Ukupno

12+2

9+2

Rezultati pete teme - Psihološke osnove (e)učenja i nastave: faktori učenja

Aktivnost

Bodovi

Maksimalno

Ostvareno

Test znanja / NZOT 5 - samoevaluativni (obavezno 50%)

10

+(9,3)

Preporuke - ergonomski zahtevi pri oblikovanju okruženja za e-učenje

3

1

Faktori e-ucenja (model, sema)

5 (+1)

4

Ukupno

8 (+1)

5

Rezultati šeste teme - Psihološke osnove (e)učenja i nastave: psihološki faktori učenja

Aktivnost

Bodovi

Maksimalno

Ostvareno

Test znanja / NZOT 6 - samoevaluativni

10

+(8.5)

Esej: Uticaj IZABRANOG psihološkog faktora na uspešnost e-učenja

10

10

Dijagnostiko-vanje psiholoških faktora uspešnog e-učenja

2 (+1)

2

Ukupno

12 (+1)

2

Rezultati sedme teme - Psihološki okviri individualizacije i personalizacije nastave i e-učenja

Aktivnost

Bodovi

Maksimalno

Ostvareno

Test znanja / NZOT 7 - samoevaluativni (obavezno 50%)

10

+ (9,3)

Primeri e-ucenja/e-nastave za pojedine kategorije ucenika

5

4

Ukupno

5

4

Rezultati osme teme - Komunikacija i psihosocijalne dimenzije vaspitanja i e-nastave

Aktivnost

Bodovi

Maksimalno

Ostvareno

Test znanja / NZOT 8 - samoevaluativni (obavezno 50%)

10

+(10)

Otvaranje i moderacija diskusije (Tema + moderacija)

8

2+4

Učestvovanje u diskusiji

2

2

Ukupno

11

8

Rezultati devete teme - Dokimologija i evaluacija

Aktivnost

Bodovi

Maksimalno

Ostvareno

Primeri: dvodimenzionalni model BT

2

0

Izrada TZ/NZOT

10

5

Ukupno

      12(+1)

5

Rezultati desete teme - Nastavnik u tradicionalnom i e-obrazovanju

Aktivnost

Bodovi

Maksimalno

Ostvareno

Test znanja / NZOT 10 - samoevaluativni (obavezno 50%)

10

+(10)

Lični profesionalni razvoj: pogled na različite uloge i poslove stručnjaka za e-učenje

4

4

Dalji profesionalni razvoj i saradnja sa koleginicama kolegama sa ovih studija

4

4

 Ev.skala

 4

4

Ukupno

12

12

  Ukupno za kurs

90+5

68

Reprezentativni zadaci

Rich sticky notes

Zadaci

Zadatak 1 - Ki Konstruktivizam Instruktivizam u e-sadržajima i na web stranicama u 2013. godini

Zahtev: Procena sadržaja sa interneta prema dimenzijama konstruktivizam - instruktivizam
Rešenje:
Procena sadržaja sa Interneta prema dimenziji konstruktivizam-instruktivizam poslednja tri meseca

 U okviru pripreme časa iz predmeta Računarstvo i informatika, izabrana je nastavna jedinica ''Operativni sistem'', a na osnovu pojma "Operating system" pretraživač je selektovao 573.000.000 veb stranica pretraživanjem bez ikakvih ograničenja. 

Na osnovu prethodno izloženog, a u vezi sa nastavnom jedinicom "Operativni sistem"


Link ka rešenju zadatka: http://e-lab.ftn.kg.ac.rs/moodle/mod/forum/discuss.php?d=5069
Komentar:
Može se zaključiti da je instruktivizam u velikoj prednosti u odnosu nad konstruktivizmom. Na 3 veb stranice u kojima je konstruktivizam dominirajući nastavni model, primeri omogućavaju primenu OS-a u praksi.  Na jednoj stranici zahteva se rešavanje praktičnog problema. Na 8 od 10 stranica, obezbeđeni su funkcionalni linkovi. Na 5 od 10 stranica sadržaji su autentični. Kao jedan od razloga instruktivizma kao dominirajućeg modela, može da se navede teorijski pristup ovoj temi

Zadatak 2 - Psihološki faktori uspešnog učenja

Zahtev: Potrebno je kreirati šemu psiholoških faktora učenja.


Komentar: U šemi su prikzani međusobni uticaji faktora uspešnog ućenja. Zadatak 3-Procena multimedijalne perceptivne orgtanizovanosti e-sadržaja

Zahtev: Potrebno je da na Internetu pronađemo jednu obrazovnu stranicu i da je analiziramo sa aspekta procene multimedijalne perceptivne organizovanosti e-sadržaja.

Komentar:Navedena stranica http://www.ekfak.kg.ac.rs/ ima osnove informacionih tehnologija, razne racunarske komponente i opis njihovih karatkeristika i mogućnosti. Koje sam procenila kroz tabelu.


Zadatak 4 - Kooperativni i kolaborativni oblici učenja
Zahtev:Sažeta istraživanja, prednosti i nedostaci kooperativnog i kolaborativnog oblika učenja, kao i primer preporuke budućim nastavnicima kako da organizuju.
Link ka rešenju zadatka:
http://e-lab.ftn.kg.ac.rs/moodle/mod/forum/discuss.php?d=5540

Komentar:Objasnila sam pojam kooperativnog i kolaborativnog oblika učenja, navela sažeta istraživanja, kao i prednosti i nedostatke.


Zadatak 5 - Nastavnik u e-okruženju od e-učenika do e-kreatora
Zahtev: Trebalo je da se navede lični profesionalni i dalji profesionalni razvoj u e-okruženju od e-učenika od e-kreatora
Link ka rešenju zadatka:
http://e-lab.ftn.kg.ac.rs/moodle/mod/forum/discuss.php?d=5438
http://e-lab.ftn.kg.ac.rs/moodle/mod/forum/discuss.php?d=5440

Komentar: Obrazožila sam koje su karatkeristike mentora u e-okruženju, koje mogućnosti pruža studentu, kao i povoljnosti i prednosti u e-nastavi koje smo uvideli tokom studiranja.

Мастер студије-6. генерација

Web widgets

Web page

naslovna